REGULAMIN

LOTERII PROMOCYJNEJ

 

pn. „KUP ZYSKAJ BONUS 5 LAT

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.1 Nazwa Loterii.

 

Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą KUP ZYSKAJ BONUS 5 LAT”.

 

 1.2 Organizator Loterii.

 

Organizatorem Loterii jest: ELEKTRO OMEGA SA z siedzibą w Katowicach,                  (40-156) Katowice, przy al. Wojciecha Korfantego 125a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000049049, NIP: 6342822955, REGON: 243416710, zwana dalej Organizatorem.

 

 1.3 Organ wydający zezwolenie.

 

Loteria promocyjna jest urządzana na podstawie zezwolenia DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI  SKARBOWEJ w Katowicach.

 

 1.4 Czas trwania Loterii.

 

Loteria rozpoczyna się w dniu  03.04.2018 r. i trwa do dnia 15.01.2019 r.

Termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowanie, nieprzekraczalny termin wydania nagród, ewentualne reklamacje.

 

 1.5 Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży produktów oferowanych w Loterii.

 

Sprzedaż promocyjna prowadzona będzie w następujących terminach:

od 03.04.2018 r.  do dnia 30.09.2018 r.

 

 1.6 Obszar urządzania Loterii.

 

Loteria promocyjna prowadzona będzie na terenie całej Polski.

 

 1.7 Zapewnienie prawidłowości organizowanej Loterii.

 

Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwać będzie powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją w składzie, której znajdzie się osoba, która ukończyła właściwe szkolenie upoważniające do nadzoru nad organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Loterii. Organizator wyda Regulamin działania tej Komisji.

 

- Komisja sporządzi protokół z losowań nagród z podaniem wyników Loterii.

- Uczestnik Loterii może na swoje żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora Loterii.

 

1.8 Dane osobowe

Dane osobowe Uczestników Loterii podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz będą wykorzystywane do celów prowadzonej loterii. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Loterii.

Administratorem danych osobowych jest ELEKTRO OMEGA SA z siedzibą                       w Katowicach, (40-156) Katowice, przy al. Wojciecha Korfantego 125a.

 

 

2. UCZESTNICY LOTERII

 

2.1 Uczestnikami Loterii zwanymi dalej Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadzące działalności i prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, właściciele hurtowni współpracujący z Organizatorem, posiadające zdolność prawną z zastrzeżeniem pkt. 2.2, które spełnią warunki określone w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.

 

2.2 W Loterii nie mogą uczestniczyć: członkowie Zarządu Organizatora oraz członkowie Komisji Nadzoru.

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII

 

Loteria będzie prowadzona w dwóch Kategoriach

 

Pierwsza Kategoria - Klient

 

3.1 Mogą wziąć w niej udział Uczestnicy, osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadzące działalności gospodarczej i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby  prawne tj. podmioty gospodarcze, firmy, którzy zakupią w terminie  od 03.04.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. w hurtowniach Organizatora (wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu) produkty jednego DOSTAWCY z (wymienionych w załączniku nr 2)  na jednorazową kwotę minimum 500 zł netto, zakup potwierdzony fakturą, na której wskazana będzie nazwa DOSTAWCY i zarejestrują się w Loterii.

 

3.2 Uczestnik rejestruje się w loterii od 03.04.2018 r. do dnia 30.09.2018 r.   poprzez stronę internetową www.kupzyskajbonus.pl wypełniając Formularz zgłoszenia Klienta  do loterii (zwany dalej Formularzem).

 

Formularz zawiera miejsca na wpisanie następujących danych Uczestnika Klienta:

w części  dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

imię, nazwisko, adres e-mailowy, nr telefonu, adres zamieszkania,  nazwę hurtowni w której dokonał zakupu, nr faktury, kwotę zakupu oraz oświadczenia:

 

„Wyrażam zgodę na udział w Loterii KUP ZYSKAJ BONUS 5 LAT”.

„Wyrażam zgodę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Loterii ELEKTRO OMEGA SA z siedzibą w Katowicach,                  (40-156) Katowice, przy al. Wojciecha Korfantego 125a, na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem Loterii KUP ZYSKAJ BONUS 5 LAT”.

Pod powyższymi informacjami znajduje się miejsce na datę i potwierdzenie powyższych danych zgód i oświadczeń przez  Uczestnika Loterii.

 

w części  dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osób prawnych

nazwa firmy, adres firmy, NIP firmy, adres e-mailowy, nr telefonu, nazwę hurtowni w której dokonał zakupu, nr faktury, kwotę zakupu, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz oświadczeń:

„Wyrażam zgodę na udział w Loterii KUP ZYSKAJ BONUS 5 LAT”.

„Wyrażam zgodę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Loterii ELEKTRO OMEGA SA z siedzibą w Katowicach,                  (40-156) Katowice, przy al. Wojciecha Korfantego 125a, na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem Loterii KUP ZYSKAJ BONUS 5 LAT

 

Pod powyższymi informacjami znajduje się miejsce na datę i potwierdzenie powyższych danych i oświadczenia przez  Uczestnika Loterii.

 

Uczestnik Klient może wypełnić taką liczbę Formularzy jaka wynika z wielokrotności dokonanych  przez niego jednorazowych  zakupów na kwotę 500 zł. netto.

 

3.3 Pierwszych 100 Uczestników, którzy spełnią  w danym miesiącu warunki określone w punkcie 3.1 i 3.2 niniejszego Regulaminu otrzyma nagrody gwarantowane miesiąca z zastrzeżeniem, że nagrody gwarantowane  miesiąca będą przyznawane Uczestnikom, którzy w danym miesiącu trwania sprzedaży promocyjnej w Formularzu wpiszą zgodnie z zakupem fakturę z datą z danego miesiąca.

Komisja  po zgromadzeniu informacji nadesłanych w Formularzach przyzna nagrody.

 

Komisja przyzna nagrody gwarantowane  w następujących terminach:

 

- 30 maja 2018 r. za zakupy promocyjne w miesiącu kwietniu 2018 r.;

- 30 czerwca 2018 r. za zakupy promocyjne w miesiącu maju 2018 r.;

- 31 lipca 2018 r. za zakupy promocyjne w miesiącu czerwcu 2018 r.;

- 31sierpnia 2018 r. za zakupy promocyjne w miesiącu lipcu 2018 r.;                     

- 29 września 2018 r. za zakupy promocyjne w miesiącu sierpniu 2018 r.;

- 31 października 2018 r. za zakupy promocyjne w miesiącu wrześniu 2018 r.;

 

 

3.4 Dodatkowo spośród wszystkich zarejestrowanych  w terminie od 03.04.2018r. do 30.09.2018r. prawidłowych zgłoszeń - udziałów  w Loterii  zostaną rozlosowane nagrody.

 

3.5. Termin, sposób losowania nagród w Pierwszej Kategorii - Klient

 

Do losowania zostaną przeznaczone tylko prawidłowe udziały Klientów Uczestników Loterii. Każdy prawidłowo wypełniony Formularz będzie odpowiadał jednemu udziałowi w Loterii.

Wszystkie prawidłowe udziały zostaną w dniu 09.10.2018r. wydrukowane, zabezpieczone przed odczytaniem i umieszczone w szklanej urnie. Każdy udział będzie zawierał nazwę  Uczestnika tj. w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej imię i nazwisko Uczestnika, nr telefonu,  w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i osób prawnych nazwę firmy i NIP.  Losowanie nagród w odbędzie się bez udziału publiczności  pod nadzorem Komisji w dniu 09.10.2018 r. w siedzibie Organizatora Loterii Katowicach, przy al. Wojciecha Korfantego 125a o godzinie 11.00.

Komisja wskaże osobę, spośród pracowników Organizatora, która dokona ręcznego losowania nagród. Nagrody będą losowane w kolejności określonej w punkcie 4.1 b) niniejszego Regulaminu.

Po zakończeniu losowań Komisja  każdorazowo sporządzi protokoły z ich  przebiegów.

 

 

Druga Kategoria - Hurtownia

3.6 Mogą wziąć w niej udział Uczestnicy właściciele hurtowni wymienieni w Załączniku nr 1 , którzy w  terminie  od 03.04.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. zakupią dowolne produkty  promocyjne na łączną wartość 5000 zł netto od dostawców (wykaz dostawców produktów promocyjnych znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu) i zarejestrują się w Loterii wypełniając Zgłoszenie Hurtowni do loterii, zwane dalej Zgłoszeniem które jest dostępne w terminie od 03.04.2018r. do dnia 30.09.2018 r. na stronie www.kupzyskajbonus.pl w zakładce Loteria KUP ZYSKAJ BONUS 5 LAT lub u przedstawiciela handlowego Organizatora.

Zakup produktów promocyjnych  na wielokrotność kwoty 5000 zł netto w terminie od 03.04.2018 r. do dnia 30.09.2018 r., upoważnia  Uczestnika Drugiej Kategorii - Hurtownia do uzyskania odpowiedniej ilości udziałów w Loterii. Po prawidłowym zarejestrowaniu się w loterii Uczestnika i dokonaniu zakupów promocyjnych, Organizator Loterii w dniu 15.11.2018 r. dokona podsumowania zakupów promocyjnych w tej kategorii i przyzna Uczestnikom właściwą liczbę udziałów w Loterii odpowiadającą wielokrotności zakupów produktów promocyjnych na kwotę  5000 zł netto.

Zgłoszenie do Drugiej Kategorii - Hurtownia zawiera miejsce na wpisanie następujących danych: nazwa hurtowni, adres hurtowni, NIP, telefon kontaktowy, adres e-mailowy, nr faktury, kwota zakupu, imię i nazwisko  osoby upoważnionej do reprezentowania hurtowni oraz oświadczeń:

„Wyrażam zgodę na udział w Loterii KUP ZYSKAJ BONUS 5 LAT.

„Wyrażam zgodę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Loterii ELEKTRO OMEGA SA z siedzibą w Katowicach,                  (40-156) Katowice, przy al. Wojciecha Korfantego 125a, na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem Loterii KUP ZYSKAJ BONUS 5 LAT

Pod powyższymi informacjami znajduje się miejsce na datę i potwierdzenie powyższych danych zgód i oświadczeń przez  Uczestnika Loterii.

 

 

3.7 Uczestnik rejestruje się w Loterii w  terminie od 03.04.2018r. do dnia 30.09.2018r.

 

3.8 Spośród wszystkich nadesłanych  w terminie od 03.04.2018 r. do 30.09.2018 r. prawidłowych Zgłoszeń - udziałów zostaną rozlosowane nagrody  w Drugiej Kategorii - Hurtownia. Warunkiem przyznania nagrody jest osobista obecność Laureata lub pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne) w trakcie losowania nagród.

 

3.9. Termin, sposób losowania nagród w Drugiej Kategorii – Hurtownia.

Do losowania zostaną przeznaczone prawidłowe, spełniające warunki niniejszego Regulaminu,  udziały Hurtowni - Uczestników Loterii.

Wszystkie prawidłowe udziały zostaną w dniu 16.11.2018 r.  wydrukowane, zabezpieczone przed odczytaniem i umieszczone w szklanej urnie. Każdy udział będzie zawierał nazwę  Uczestnika tj. nazwę Hurtowni.  Losowanie nagród odbędzie się pod nadzorem Komisji w dniu 16.11.2018 r. w miejscowości Licheń Stary 62-563 ul. Toruńska 27 w Hotelu ATUT na sali bankietowej o godzinie 20.00.

Komisja wybierze spośród publiczności osobę, która dokona ręcznego losowania nagród. Nagrody będą losowane w kolejności określonej w punkcie 4.2a) niniejszego Regulaminu. Po wylosowaniu każdej nagrody zostanie odczytana  trzykrotnie nazwa Laureata. Jeśli w ciągu 2 minut Laureat nie zgłosi się do osoby prowadzącej losowanie, traci prawo do nagrody, losowanie tej nagrody zostanie powtórzone do momentu skutecznego przyznania danej nagrody.

Po zakończeniu losowań Komisja  każdorazowo sporządzi protokoły z ich  przebiegów.

 

 

 4. NAGRODY

 

 4.1.Nagrodami w Loterii w Pierwszej Kategorii - Klient są:

 

a)   Nagrody gwarantowane przyznawane w miesiącu:

- maju 2018 r.  – narzędzie wielofunkcyjne  mini led, 10 elementowy, 100 szt.,  łączna wartość  2 275, 50 zł brutto.

- czerwcu 2018 r -  skrzynka narzędziowa 19” aluminiowe zatrzaski 100 szt.,  łączna wartość 2 047, 95 zł brutto

- lipcu 2018 r.  – zestaw koszulka limitowana Mistrzostwa Świata w piłce nożnej oraz przedłużacz ogrodowy 100 kompletów, łączna wartość  3 425, 55 zł brutto.

- sierpniu  2018 r.  – miernik elektroniczny uniwersalny 100 szt., łączna wartość   2 546, 10 zł brutto.

- wrześniu 2018 r. – szczypce do zaciskania końcówek 100 szt., łączna wartość 1 857, 30 zł brutto.

- październiku 2018 r. – wkrętaki zestaw 4 sztuk 100 szt., łączna wartość 2 269, 35 zł brutto

 

b)   Nagrody przeznaczone do losowania:

1)    Wkrętak akumulatorowy 7,2V walizka 1 szt., 103,50 zł  brutto

2)    Wkrętak akumulatorowy 7,2V walizka 1 szt., 103,50 zł  brutto

3)    Wkrętak akumulatorowy 7,2V walizka 1 szt., 103,50 zł brutto

4)    Wkrętak akumulatorowy 7,2V walizka,  1 szt., 103,50 zł  brutto

5)    Wkrętak akumulatorowy 7,2V walizka1 szt.,  103,50 zł brutto

6)    Młoto wiertarka  Graphite SDS 900W walizka 1 szt., 255,71 zł brutto

7)    Młoto wiertarka Graphite SDS 900W walizka1 szt.,  255,71 zł  brutto

8)    Laptop ASUS model x 555L 1 szt., 1699 zł  brutto

9)    Laptop ASUS model x 555L 1 szt., 1699 zł  brutto

10) Laptop ASUS model x 555L1 szt.,  1699 zł  brutto

11) Telewizor Samsung 1 szt. 1349 zł brutto

12) Samochód osobowy skoda citygo, 1 szt. wartość 33 500 zł  brutto  

 

4.2. Nagrodami w Loterii w Drugiej Kategorii - Hurtownia są:

 

a)   Nagrody przeznaczone do losowania:

 

  1. UPS zasilacz awaryjny  APC Smart sc 420,1 szt.  676,50 zł brutto
  2. UPS zasilacz awaryjny  APC Smart sc 420,1 szt.  676,50 zł brutto
  3. UPS zasilacz awaryjny  APC Smart sc 420,1 szt.  676,50 zł brutto
  4. UPS zasilacz awaryjny  APC Smart sc 420,1 szt.  676,50 zł brutto
  5. UPS zasilacz awaryjny  APC Smart sc 420, 1 szt. 676,50 zł brutto
  6. Telewizor LG32” wartość, 1 szt.  1100 zł  brutto
  7. Laptop ASUS model x 555L, 1 szt.  1699 zł  brutto

8.   Samochód osobowy skoda citygo, 1 szt.  wartość 33 500 zł  brutto  

4.3 Łączna ilość nagród w Loterii 620 szt. na łączną wartość 95 078,17 zł brutto.

4.4 Nagród w Loterii nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.

 

4.5 Nagrody w niniejszej Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

 W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i osób fizycznych prowadzących  prowadzących działalność gospodarczą,  przed wydaniem nagród, których wartość brutto przekracza 2 280 zł Organizator pobierze kwotę w wysokości 10 % wartości tych nagród jako zaliczkę na podatek od nagród, który następnie zostanie przekazany do właściwego  Urzędu Skarbowego.

 

W przypadku Zwycięzcy Nagrody, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie

posiadającej osobowości prawnej i posiadające zdolność prawną, taka osoba

rozlicza wygraną według obowiązujących go  przepisów prawa podatkowego.

 

5. OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWANIA i ODBIÓR NAGRÓD

 

5.1

a) Zwycięzcy  Loterii  w losowaniu w Pierwszej Kategorii - Klient  zostaną powiadomieni przez Organizatora w ciągu dwóch dni roboczych od daty losowania o zdobyciu nagród e-mailowo na adres wskazany w Formularzu. Listy Zwycięzców zostaną zamieszczone w ciągu dwóch dni roboczych od daty losowania na stronie www.kupzyskajbonus.pl

 

Nagrody  z losowania w  Pierwszej Kategorii – Klient  zostaną wydane  Laureatom lub ich pełnomocnikom (pełnomocnictwo notarialne) osobiście w terminie  do 30.11.2018 r.  w siedzibie Organizatora Loterii.

 

Warunkiem wydania nagród w  Pierwszej Kategorii – Klient  jest przesłanie droga e-mailową na adres: biuro@elektroomega.pl  lub okazanie  przez Laureata lub pełnomocnika w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników losowania, prawidłowego dowodu zakupu (opłaconej faktury zakupu produktów upoważniających do udziału w Loterii).

 

b) Zwycięzcy  Loterii  w losowaniu w Drugiej Kategorii – Hurtownia  zostaną powiadomieni przez Organizatora o zdobyciu nagród bezpośrednio po ich wylosowaniu za pomocą sprzętu nagłośnieniowego  Listy Zwycięzców zostaną zamieszczone w ciągu dwóch dni roboczych od daty każdego losowania na stronie www.kupzyskajbonus.pl

Nagrody z losowań zostaną wydane Laureatom lub ich pełnomocnikom (pełnomocnictwo notarialne) osobiście w dniu losowania lub w terminie do 30.11.2018 r.  w siedzibie Organizatora Loterii.

 

Warunkiem przyznania i wydania nagród jest okazanie przez Laureata lub pełnomocnika, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników losowania danej nagrody w trakcie losowania, prawidłowego dowodu zakupu upoważniającego do udziału w Loterii (opłaconej faktury zakupu produktów upoważniających do udziału w Loterii).

 

Losowanie zostanie zakończone po skutecznym przyznaniu wszystkich nagród.

 

 

5.2. Nagrody gwarantowane w Pierwszej Kategorii - Klient będą przyznawane                     w następujących terminach:

 

- 30 maja 2018 r. za zakupy promocyjne w miesiącu kwietniu 2018 r.;

- 30 czerwca 2018 r. za zakupy promocyjne w miesiącu maju 2018 r.;

- 31 lipca 2018 r. za zakupy promocyjne w miesiącu czerwcu 2018 r.;

- 31sierpnia 2018 r. za zakupy promocyjne w miesiącu lipcu 2018 r.;                     

- 29 września 2018 r. za zakupy promocyjne w miesiącu sierpniu 2018 r.;

- 31 października 2018 r. za zakupy promocyjne w miesiącu wrześniu 2018 r.;

 

Ogłoszenie wyników dotyczących nagród gwarantowanych nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od daty każdego dnia, w którym przyznano nagrody gwarantowane, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.kupzyskajbonus.pl

 

Nagrody gwarantowane w Pierwszej Kategorii  - Klient,  zostaną wydane Laureatom lub pełnomocnikom (pełnomocnictwo notarialne) w terminie do 30.11.2018 r. w siedzibie Organizatora Loterii. Na życzenie Laureata nagrody gwarantowanej, nagroda może zostać przesłana przesyłka kurierską lub pocztową w terminie do 30.11.2018 r. (decyduje data nadania przesyłki).

 

Warunkiem wydania nagród jest przesłanie droga e-mailową na adres: biuro@elektroomega.pl  lub okazanie  przez Laureata lub pełnomocnika w terminie 7 dni od ogłoszenia przyznania nagród, prawidłowego dowodu zakupu (faktura), upoważniającego do udziału w Loterii.

 

 

5.3 Nagrody nieodebrane w terminach określonych w punkcie  5.2 przechodzą do dyspozycji Organizatora Loterii.

5.4 Organizator po uprzedniej pisemnej zgodzie Laureatów zastrzega sobie możliwość opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk i zdjęć Laureatów na stronie internetowej www.kupzyskajbonus.pl  oraz środkach masowego przekazu. Laureaci nie są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

Wyrażenie powyższej zgody  lub brak wyrażenia tej zgody nie ma wpływu na

przyznanie prawa do nagród.

 

5.5 Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia zaświadczenie o uzyskanej

wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 Ustawy o grach

hazardowych.

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące loterii, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście na adres Organizatora Loterii z dopiskiem „Reklamacja – KUP ZYSKAJ BONUS 5 LAT.

najpóźniej do dnia  10.12.2018 r.  decyduje data stempla pocztowego.

6.2 Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po 17.12.2018 r. nie będą uwzględniane mimo ich prawidłowej daty nadania.

 

6.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko albo  nazwę firmy Uczestnika oraz dokładny adres Uczestnika, dokładnie określoną przyczynę reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, nazwę Loterii promocyjnej  oraz treść żądania.

6.4 Rozpatrywanie reklamacji trwa  do 14 dni od otrzymania reklamacji, włączając w to pisemne zawiadomienie listem poleconym Uczestnika o wyniku reklamacji.

6.5 Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

6.6 Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6

miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg terminu

przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od wniesienia reklamacji do udzielenia

odpowiedzi na reklamację. Roszczenia kierować należy do właściwego sądu.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: ustawy  z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2018 r. poz.165), przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.

7.2 Regulamin Loterii na pisemną prośbę Uczestnika Loterii przesłany jest e-mailem lub tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres.

7.3 Regulamin Loterii będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w  hurtowniach, które biorą udział w loterii w terminie trwania loterii. Po tym terminie Regulamin Loterii będzie do wglądu w siedzibie Organizatora.

 

 

 Organizator